Права та обов’язки учнів

Інформаційний матеріал

 1. Учні  мають право:

           5. Учні навчального закладу можуть залучатися за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

  5.4. Учні зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;
 • бережливо ставитись до комунального майна навчального закладу;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством України;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • виконувати вимоги техніки безпеки під час навчальних занять та у позаурочний час, дбати про своє здоров’я і здоров’я інших учасників навчально-виховного процесу.

5.8. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців);
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе­риментальної, пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України;
 • на внесення пропозицій керівництву навчального закладу і Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради щодо поліпшення навчально-виховного процесу;
 • на об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.9. Педагогічні працівники навчального закладу зобов’язані:

 • дотримуватись Статуту навчального закладу;
 • виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати вихованців і учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів, дітей та їх батьків;
 • захищати дітей і учнів від будь-яких форм фізичного або психічного на­сильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичок;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчально-виховного комплексу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • вести відповідну документацію;
 • брати участь у роботі педагогічної ради навчального закладу.

Права та обов’язки працівників навчального закладу визначаються посадовими інструкціями, що розробляються відповідно до типових кваліфікаційних характеристик із врахуванням умов роботи навчального закладу і затверджуються керівником навчального закладу.

5.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчально-виховного комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Лозівського навчально-виховного комплексу;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Лозівського навчально-виховного комплексу № 10 та у відповідних державних, судових органах.

5.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми дошкільної (з 5 років) та повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної та повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності вихованця, учня на навчальних заняттях;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному підрозділі у розмірі,зазначеному органами місцевого самоврядування, відповідно до ч.1 п.5 ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту».
  1. Представники громадськості мають право:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

5.15. Представники громадськості зобов’язані дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування; захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо, дотримуватись етики поведінки та моралі.

Спільний доступ на facebook
Facebook
Спільний доступ на linkedin
LinkedIn
Спільний доступ на print
Print